<strong>ОБЯВА</strong><br />
&nbsp;<br />
Във връзка с изискванията на гл. VI от Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в качеството си на възложител,<br />
<strong>&bdquo;ФЪН СПОРТ&ldquo; ЕООД гр. София,</strong><br />
<strong>УВЕДОМЯВА</strong> всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за изграждане на &bdquo;<strong>Разширение на</strong> <strong>стрелбище за ловна тренировъчна и състезателна стрелба с гладкоцевно оръжие и за късо и дълго нарезно оръжие, с. Конска, общ. Брезник, обл. Перник</strong>, в ПИ с идентификационен №&nbsp; 41126.17.83 и в ПИ № 41126.17.82 по КККР на&nbsp; с. Конска, община Брезник, област Перник&ldquo;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
Писмени мнения и становища могат да се подават на адреса на &nbsp;РИОСВ-София:<br />
1618 гр. София, п.к. 332, бул. &bdquo;Цар Борис III&ldquo; № 136, ет. 10<br />
<strong>&nbsp;Приложение: </strong>Уведомление за инвестиционното предложение<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;
<h1><strong>ДО </strong></h1>
<strong>ДИРЕКТОРА НА</strong><br />
<strong>РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ</strong><br />
<strong>ГР. СОФИЯ</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>У В Е Д О М Л Е Н И Е </strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>за инвестиционно предложение </strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>От</strong> <strong>&bdquo;ФЪН СПОРТ&ldquo; ЕООД </strong><br />
гр. София, ж.к.&ldquo;Люлин&ldquo; ул. &bdquo;400&ldquo; № 50 , вх &bdquo;А&ldquo;, офис № 8<br />
тел. 0888 887 117<br />
<em>/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя &ndash; физическо лице/</em><br />
ЕИК: 200594448<br />
&nbsp;<br />
<em>/ седалище и единен&nbsp; идентификационен номер на юридическото лице/ </em><br />
&nbsp;<br />
Пълен пощенски адрес: гр. София, ж.к.&ldquo;Люлин&ldquo; ул. &bdquo;400&ldquo; № 50 , вх &bdquo;А&ldquo;, офис № 8<br />
&nbsp;<br />
Телефон, факс и електронна поща (е-mail):<br />
&nbsp;тел. 0888 887 117<br />
e-mail: funsport@abv.bg<br />
Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител<br />
<strong>Лице за контакти</strong>: Галина Иванова ; Павлин Иванов<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Уважаеми г-н/г-жо Директор,</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Уведомяваме Ви, че <strong>&bdquo;ФЪН СПОРТ&ldquo; ЕООД</strong> <strong>гр. София</strong> има следното инвестиционно предложение:<br />
Изграждане на &bdquo;<strong>Разширение на</strong> <strong>стрелбище за ловна тренировъчна и състезателна стрелба с гладкоцевно оръжие и за късо и дълго нарезно оръжие, с. Конска, общ. Брезник, обл. Перник</strong>, в ПИ с идентификационен № &nbsp;41126.17.83 и в ПИ № 41126.17.82 по КККР на &nbsp;с. Конска, община Брезник, област Перник&ldquo;<br />
&nbsp;<br />
<strong><u>Характеристика на инвестиционното предложение:</u></strong><br />
&nbsp;
<ol>
	<li><strong>Резюме на предложението</strong></li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Инвестиционното предложение е за <strong><u>разширение на съществуващото</u> &bdquo;Стрелбище за ловна тренировъчна стрелба в поземлен имот с идентификатор 41126.17.83 по КККР на с. Конска , община Брезник, област Перник&ldquo;</strong>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; За реализиране на инвестиционното предложение <strong>&bdquo;Стрелбище за ловна тренировъчна стрелба в поземлен имот с идентификатор 41126.17.83 по КККР на с. Конска , община Брезник, област Перник&ldquo; </strong>е<strong> издадено от РИОСВ-Перник положително Решение № ПЕ-12-ПР/2020г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; От Областна дирекция &bdquo;Земеделие&ldquo; &ndash; Перник е издадено <strong>Решение № 2/12.06.2020г. за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди</strong>. Разрешава се временно ползване за срок от 10/десет/ години на 2304 кв.м. земеделска земя от пета категория, неполивна, собственост на &bdquo;Фън спорт&ldquo; ЕООД за изграждане на обект <strong>&bdquo;Стрелбище за ловна тренировъчна и състезателна стрелба с гладкоцевно оръжие</strong>&ldquo; в землището на с. Конска, общ. Брезник, обл. Перник, в поземлен имот с идентификатор 41126.17.83 по КККР на с. Конска , община Брезник, област Перник.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; От община Брезник е издадено <strong>Удостоверение № 1/02.09.2020г. за ползване по предназначение на обект &bdquo;Стрелбище за ловна тренировъчна и състезателна стрелба с гладкоцевно оръжие</strong>&ldquo; в ПИ № 41126.17.83 по КККР на с. Конска, общ. Брезник, обл. Перник. &nbsp;<br />
/<em>посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, съгласно Приложение № 1 или Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда</em>/<br />
&nbsp;
<ol>
	<li value="2"><strong>Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.</strong></li>
</ol>
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;Ще се провеждат тренировъчни ловни стрелби с гладкоцевно ловно оръжие и за късо и дълго нарезно оръжие, съответстващо на чл. 7, ал. 1, т. 1 и т.2 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Наредба № V - 12-299/2013г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти &ndash; открити спортни стрелбища&nbsp; извън урбанизирана територия.<br />
&nbsp;<br />
Елементите на разширението на стрелбището ще бъдат изградени без да се нарушава грубо естествения терен. Ще бъде изградена траншея /изкоп/ със земнонасипни валове отстрани. Тази траншея, както и др. нарушения на терена ще бъдат възстановени след изтичане на срока и закриване на стрелбището.<br />
&nbsp;Новият терен ще бъде ограден с ограда с предвиден вход с ширина мин. 3 л.м. /линейни метра/.<br />
В съществуващото стрелбище са монтирани два броя беседки за изчакващите стрелци и една беседка за лицата, които управляват и контролират стрелбите.<br />
Стрелбището ще бъде разширено, като се добавят две стрелкови позиции, една за късоцевно нарезно оръжие за динамична стрелба на дистанция 10 л.м. /линейни метра/&nbsp; и една за дългоцевно нарезно оръжие с дистанция за стрелба до 100 л.м. /линейни метра/.<br />
&nbsp;Ще има две места за монтиране на машините, изстрелващи паничките.<br />
До имота се достига по съществуващ полски път.<br />
Местоположението на стрелбището е избрано южно от ската на естествен баир, който ще служи за естествена преграда от топографията на местността по направлението за стрелба.<br />
В близост до вход/изход са предвидени места за химически тоалетни и зона за безопасна проверка и обслужване на оръжието.<br />
При провеждане на стрелби ще се осигурява ел. енергия от съществуващо наблизо, на брега на яз. Конска заведение за закуски и напитки. Заведението е собственик на възложителя &bdquo;ФЪН СПОРТ&ldquo; ЕООД.&nbsp;<br />
Захранването е с ел.кабел, временен, който ще се прибира след приключване на стрелбите. Машинките за изстрелване също ще се прибират.<br />
Стрелбището е от полеви тип. &nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Няма да се използва взрив.<br />
Предстои провеждане на процедури по чл. 3 от Наредбата и Закона за опазване на земеделските земи и издаване от Областна Дирекция &ldquo;Земеделие&ldquo; гр. Перник на Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за временно ползване на земеделската земя за неземеделски нужди за срок от 10 години.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Обща площ на имота: 8 157 кв.м./съгласно скица № 15-1143171-08.12.2020г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър &ndash; гр. Перник./<br />
За разширение на съществуващото стрелбище ще се използват 4&nbsp;572 кв.м.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;
<ol>
	<li value="3"><strong>Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:</strong></li>
</ol>
&nbsp;<br />
Необходимо е:<br />
- &nbsp;Провеждане на процедура&nbsp; в РИОСВ-Перник по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда;<br />
- &nbsp;Съгласуване с Община Брезник;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Провеждане на процедури по чл. 3 от Наредбата и Закона за опазване на земеделските земи и издаване от Областна Дирекция &ldquo;Земеделие&ldquo; гр. Перник на Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за временно ползване на земеделската земя за неземеделски нужди за срок от 10 години.
<ol>
	<li value="4"><strong>Местоположение:</strong></li>
</ol>
<strong>/населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Разширението на стрелбището ще се изгражда в ПИ с идентификатор 41126.17.82 село Конска, община Брезник по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД -18-340/22.05.2019г. на изпълнителния Директор на АГКК.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Местност: Топли дол, с. Конска<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Имота е с предназначение на територията : Земеделска земя<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Начин на трайно ползване на територията: Ливада<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Площ на имота: 8 157 кв.м.<br />
За разширение на съществуващото стрелбище ще се използват 4&nbsp;572 кв.м.<br />
&nbsp;<br />
Имотът е собственост на &bdquo;ФЪН СПОРТ&ldquo; ЕООД гр. София, съгласно &nbsp;Нотариален акт № 154, том II, рег. 3458, дело 262/2020г., издаден от служба по вписванията гр. Брезник. № 57, том 7, дело 575/2020г.<br />
При реализиране на инвестиционното предложение няма да се засегнат елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) , обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.<br />
Не се очаква трансгранично въздействие.<br />
Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.<br />
&nbsp;
<ol>
	<li value="5"><strong>Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:</strong></li>
</ol>
/<em>вкл. предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди &ndash; чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови/</em><br />
&nbsp;<br />
Водовземане от В и К и др. мрежи не се предвижда.<br />
&nbsp;<br />
Няма да се ползват повърхностни и подземни води .<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; За питейни нужди &ndash; минерална бутилирана вода.<br />
В близост до вход/изход на стрелбището са предвидени места за химически тоалетни и зона за безопасна проверка и обслужване на оръжието.<br />
Съществуващи съоръжения от инфраструктура- няма. Не се предвижда изграждане на нови съоръжения.
<ol>
	<li value="6"><strong>Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:</strong></li>
</ol>
Няма да се емитират опасни вещества и други вещества. Не е възможен контакт с води /повърхностни или подземни.

<ol>
	<li value="7"><strong>Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:</strong></li>
</ol>
При реализиране на инвестиционното предложение &nbsp;&nbsp;не се очаква&nbsp;&nbsp; формиране на&nbsp; вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

<ol>
	<li value="8"><strong>Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:</strong></li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;Панички за ловна стрела и гилзи : Металните части от гилзите ще се събират разделно в чували и ще се депонират в съдовете за разделно събиране на метални отпадъци в гр. Брезник. Хартиените отпадъци от паничките и от гилзите ще се събират разделно и ще се депонират в съдовете за разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци в гр. Брезник.

<ol>
	<li value="9"><strong>Отпадъчни води:</strong></li>
</ol>
<em>(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)/</em><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вода за питейни нужди: бутилирана минерална вода<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ще се ползват химически тоалетни.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Не се очаква формиране на отпадъчни води.<br />
Няма заустване в изгребна яма, повърхностен воден обект и канализационна мрежа.
<ol>
	<li value="10"><strong>Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:</strong></li>
</ol>
<em>(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)</em><br />
&nbsp;Не се очакват опасни химични вещества.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; І. <strong>Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<strong><u>Прилагам:</u></strong><br />
&nbsp;
<ol>
	<li>Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на <u>интернет страницата</u> на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.</li>
	<li>Актуална скица на имота.</li>
	<li>Ситуационна скица.</li>
	<li>Нотариален акт.</li>
	<li>Решение № 2/12.06.2020г. на Областна дирекция &bdquo;Земеделие&ldquo; &ndash; Перник.</li>
	<li>Удостоверение №1/02.09.2020г. от община Брезник за ползване на обект по предназначение.</li>
	<li>Решение № ПЕ-12-ПР/2020г. по ОВОС.</li>
	<li>Електронен носител &ndash; 1 бр.</li>
</ol>
&nbsp;<br />
Отбелязване начина на получаване на крайния документ:
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
	<li value="3">по пощата</li>
</ol>
&nbsp;<br />
Дата:.........................&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Уведомител: Павли Иванов<br />
Управител на &bdquo;ФЪН СПОРТ&ldquo; ЕООД<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<em>/подпис/</em><br />
&nbsp;<br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp;

За нас

ОБЯВА
 
Във връзка с изискванията на гл. VI от Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в качеството си на възложител,
„ФЪН СПОРТ“ ЕООД гр. София,
УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за изграждане на „Разширение на стрелбище за ловна тренировъчна и състезателна стрелба с гладкоцевно оръжие и за късо и дълго нарезно оръжие, с. Конска, общ. Брезник, обл. Перник, в ПИ с идентификационен №  41126.17.83 и в ПИ № 41126.17.82 по КККР на  с. Конска, община Брезник, област Перник“
 
  
Писмени мнения и становища могат да се подават на адреса на  РИОСВ-София:
1618 гр. София, п.к. 332, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 10
 Приложение: Уведомление за инвестиционното предложение
 

 
 

ДО

ДИРЕКТОРА НА
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ГР. СОФИЯ
 
 
 
У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
за инвестиционно предложение
 
 
От „ФЪН СПОРТ“ ЕООД
гр. София, ж.к.“Люлин“ ул. „400“ № 50 , вх „А“, офис № 8
тел. 0888 887 117
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/
ЕИК: 200594448
 
/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/
 
Пълен пощенски адрес: гр. София, ж.к.“Люлин“ ул. „400“ № 50 , вх „А“, офис № 8
 
Телефон, факс и електронна поща (е-mail):
 тел. 0888 887 117
e-mail: [email protected]
Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител
Лице за контакти: Галина Иванова ; Павлин Иванов
 
 
            Уважаеми г-н/г-жо Директор,
 
            Уведомяваме Ви, че „ФЪН СПОРТ“ ЕООД гр. София има следното инвестиционно предложение:
Изграждане на „Разширение на стрелбище за ловна тренировъчна и състезателна стрелба с гладкоцевно оръжие и за късо и дълго нарезно оръжие, с. Конска, общ. Брезник, обл. Перник, в ПИ с идентификационен №  41126.17.83 и в ПИ № 41126.17.82 по КККР на  с. Конска, община Брезник, област Перник“
 
Характеристика на инвестиционното предложение:
 
 1. Резюме на предложението
            Инвестиционното предложение е за разширение на съществуващото „Стрелбище за ловна тренировъчна стрелба в поземлен имот с идентификатор 41126.17.83 по КККР на с. Конска , община Брезник, област Перник“.
            За реализиране на инвестиционното предложение „Стрелбище за ловна тренировъчна стрелба в поземлен имот с идентификатор 41126.17.83 по КККР на с. Конска , община Брезник, област Перник“ е издадено от РИОСВ-Перник положително Решение № ПЕ-12-ПР/2020г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.
            От Областна дирекция „Земеделие“ – Перник е издадено Решение № 2/12.06.2020г. за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди. Разрешава се временно ползване за срок от 10/десет/ години на 2304 кв.м. земеделска земя от пета категория, неполивна, собственост на „Фън спорт“ ЕООД за изграждане на обект „Стрелбище за ловна тренировъчна и състезателна стрелба с гладкоцевно оръжие“ в землището на с. Конска, общ. Брезник, обл. Перник, в поземлен имот с идентификатор 41126.17.83 по КККР на с. Конска , община Брезник, област Перник.
            От община Брезник е издадено Удостоверение № 1/02.09.2020г. за ползване по предназначение на обект „Стрелбище за ловна тренировъчна и състезателна стрелба с гладкоцевно оръжие“ в ПИ № 41126.17.83 по КККР на с. Конска, общ. Брезник, обл. Перник.  
/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, съгласно Приложение № 1 или Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда/
 
 1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.
 
  Ще се провеждат тренировъчни ловни стрелби с гладкоцевно ловно оръжие и за късо и дълго нарезно оръжие, съответстващо на чл. 7, ал. 1, т. 1 и т.2 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Наредба № V - 12-299/2013г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища  извън урбанизирана територия.
 
Елементите на разширението на стрелбището ще бъдат изградени без да се нарушава грубо естествения терен. Ще бъде изградена траншея /изкоп/ със земнонасипни валове отстрани. Тази траншея, както и др. нарушения на терена ще бъдат възстановени след изтичане на срока и закриване на стрелбището.
 Новият терен ще бъде ограден с ограда с предвиден вход с ширина мин. 3 л.м. /линейни метра/.
В съществуващото стрелбище са монтирани два броя беседки за изчакващите стрелци и една беседка за лицата, които управляват и контролират стрелбите.
Стрелбището ще бъде разширено, като се добавят две стрелкови позиции, една за късоцевно нарезно оръжие за динамична стрелба на дистанция 10 л.м. /линейни метра/  и една за дългоцевно нарезно оръжие с дистанция за стрелба до 100 л.м. /линейни метра/.
 Ще има две места за монтиране на машините, изстрелващи паничките.
До имота се достига по съществуващ полски път.
Местоположението на стрелбището е избрано южно от ската на естествен баир, който ще служи за естествена преграда от топографията на местността по направлението за стрелба.
В близост до вход/изход са предвидени места за химически тоалетни и зона за безопасна проверка и обслужване на оръжието.
При провеждане на стрелби ще се осигурява ел. енергия от съществуващо наблизо, на брега на яз. Конска заведение за закуски и напитки. Заведението е собственик на възложителя „ФЪН СПОРТ“ ЕООД. 
Захранването е с ел.кабел, временен, който ще се прибира след приключване на стрелбите. Машинките за изстрелване също ще се прибират.
Стрелбището е от полеви тип.   
       Няма да се използва взрив.
Предстои провеждане на процедури по чл. 3 от Наредбата и Закона за опазване на земеделските земи и издаване от Областна Дирекция “Земеделие“ гр. Перник на Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за временно ползване на земеделската земя за неземеделски нужди за срок от 10 години.
       Обща площ на имота: 8 157 кв.м./съгласно скица № 15-1143171-08.12.2020г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Перник./
За разширение на съществуващото стрелбище ще се използват 4 572 кв.м.
                   
 
 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
 
Необходимо е:
-  Провеждане на процедура  в РИОСВ-Перник по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда;
-  Съгласуване с Община Брезник;
     - Провеждане на процедури по чл. 3 от Наредбата и Закона за опазване на земеделските земи и издаване от Областна Дирекция “Земеделие“ гр. Перник на Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за временно ползване на земеделската земя за неземеделски нужди за срок от 10 години.
 1. Местоположение:
/населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/
 
            Разширението на стрелбището ще се изгражда в ПИ с идентификатор 41126.17.82 село Конска, община Брезник по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД -18-340/22.05.2019г. на изпълнителния Директор на АГКК.
            Местност: Топли дол, с. Конска
            Имота е с предназначение на територията : Земеделска земя
            Начин на трайно ползване на територията: Ливада
            Площ на имота: 8 157 кв.м.
За разширение на съществуващото стрелбище ще се използват 4 572 кв.м.
 
Имотът е собственост на „ФЪН СПОРТ“ ЕООД гр. София, съгласно  Нотариален акт № 154, том II, рег. 3458, дело 262/2020г., издаден от служба по вписванията гр. Брезник. № 57, том 7, дело 575/2020г.
При реализиране на инвестиционното предложение няма да се засегнат елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) , обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.
Не се очаква трансгранично въздействие.
Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
 
 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
/вкл. предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови/
 
Водовземане от В и К и др. мрежи не се предвижда.
 
Няма да се ползват повърхностни и подземни води .
            За питейни нужди – минерална бутилирана вода.
В близост до вход/изход на стрелбището са предвидени места за химически тоалетни и зона за безопасна проверка и обслужване на оръжието.
Съществуващи съоръжения от инфраструктура- няма. Не се предвижда изграждане на нови съоръжения.
 1. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Няма да се емитират опасни вещества и други вещества. Не е възможен контакт с води /повърхностни или подземни.
 1. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
При реализиране на инвестиционното предложение   не се очаква   формиране на  вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
  Панички за ловна стрела и гилзи : Металните части от гилзите ще се събират разделно в чували и ще се депонират в съдовете за разделно събиране на метални отпадъци в гр. Брезник. Хартиените отпадъци от паничките и от гилзите ще се събират разделно и ще се депонират в съдовете за разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци в гр. Брезник.
 1. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)/
            Вода за питейни нужди: бутилирана минерална вода
            Ще се ползват химически тоалетни.
            Не се очаква формиране на отпадъчни води.
Няма заустване в изгребна яма, повърхностен воден обект и канализационна мрежа.
 1. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)
 Не се очакват опасни химични вещества.
 
            І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
           
Прилагам:
 
 1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
 2. Актуална скица на имота.
 3. Ситуационна скица.
 4. Нотариален акт.
 5. Решение № 2/12.06.2020г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Перник.
 6. Удостоверение №1/02.09.2020г. от община Брезник за ползване на обект по предназначение.
 7. Решение № ПЕ-12-ПР/2020г. по ОВОС.
 8. Електронен носител – 1 бр.
 
Отбелязване начина на получаване на крайния документ:
 1. по пощата
 
Дата:.........................                                                             
Уведомител: Павли Иванов
Управител на „ФЪН СПОРТ“ ЕООД
 
                                                                                                                                   
/подпис/
  


разрешения